Regulamin

REGULAMIN

 
 1. Usługodawcą jest Agata Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Pustoła – Makijażystka. NIP: 7010157178. Dane adresowe: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/99.
 2. Adres kontaktowy e-mail: kontakt@agatapustola.pl, tel.: 609288022.
 3. Wizyty można umawiać za pośrednictwem strony www.agatapustola.pl
 4. Oferowane usługi: usługa makijażu, warsztatów makijażu, kart podarunkowych.
 5. Ceny podane na stronie są podane w polskich złotych.
 6. DEFINICJE:

  Klient – oznacza osobę fizyczną, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i chce skorzystać z Usługi.

  Konsument – oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.      

  Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

  Umowa – oznacza umowę o świadczenie usługi makijażu lub warsztatów makijażu.

  Usługa – oznacza usługę  makijażu, warsztatów makijażu oraz kart podarunkowych na makijaż lub warsztaty makijażu.

  Usługodawca – oznacza Agata Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Pustoła – Makijażystka. NIP: 7010157178. Dane adresowe: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/99. Adres kontaktowy e-mail: kontakt@agatapustola.pl, tel.: 609288022.

 7. Aby umówić i zarezerwować Usługę, należy skontaktować się z Usługodawcą przez: formularz kontaktowy na stronie www.agatapustola.pl/kontakt / mailowo kontakt@agatapustola.pl / telefonicznie / przez fanpage. W przypadku zainteresowania makijażem najlepiej od razu podać datę, przedział czasowy, okazję itp.
 8. Rezerwacja terminu jest możliwa wyłącznie po prawidłowym wypełnieniu formularza zapisu (link do formularza zapisu jest wysyłany mailowo/smsowo po ustaleniu szczegółów wizyty) i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz wpłacie bezzwrotnego zadatku przelewem, jeśli jest wymagany na dany termin i usługę.
 9. W dniu Usługi płatność gotówką.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta poprawnie wypełnionego formularza zapisu o ile jest zgodny z wcześniejszymi ustalonymi szczegółami.
 11. Klient ma obowiązek wypełnić prawidłowo i zgodnie z prawdą formularz zapisu i powiadomić o przeciwwskazaniach zdrowotnych itp.
 12. W przypadku klientek niepełnoletnich formularz zapisu wypełnia opiekun prawny.
 13. Odpowiednie wcześniejsze przygotowanie skóry to podstawa trwałego makijażu. Każda klienta przed wizytą zostaje poinformowana o zaleceniach pielęgnacyjnych dotyczących przygotowania skóry przed makijażem, które powinna zastosować. Zalecenia dotyczą m.in. peelingu i nawilżania twarzy. Na usługę makijażu należy przyjść bez makijażu na twarzy. Przed spotkaniem należy wykonać demakijaż.
 14. Usługa makijażu obejmuje makijaż jednodniowy. Nie zaleca się nosić makijażu dłużej.
 15. Kępki rzęs wliczone są w cenę makijaży okolicznościowych. Wersja bez nich nie zmniejsza ceny makijażu.
 16. Każdy makijaż wykonywany jest z taką samą starannością i profesjonalizmem.
 17. Umowa jest uznana za wykonaną w momencie skończenia wykonywania makijażu i płatności za usługę.
 18. Klient ma obowiązek pojawić się na umówioną wizytę punktualnie. W sytuacji dużego spóźnienia się klientki na wizytę, z przyczyn zależnych od klientki nie mogę zagwarantować wykonania pełnej usługi w omówionym czasie, z uwagi na kolejne rezerwacje. Duże spóźnienie na wizytę powyżej 20 minut może skutkować uznaniem, że umowa została wykonana. Spóźnienie nie powoduje obniżenia ceny.
 19. Wizytę można odwołać telefonicznie, mailowo lub wysyłając SMS z imieniem, nazwiskiem, datą i godziną wizyty. Klientka, która bez uprzedzenia nie zjawi się na umówioną wizytę, nie będzie mogła umówić się ponownie.
 20. Zadatki. Na sobotnie makijaże i na terminy z dużym zainteresowaniem, w celu potwierdzenia chęci skorzystania z usługi makijażu i potwierdzenia rezerwacji ustalonego terminu należy wpłacić zadatek za makijaż (ok. 25-40% wartości umówionej kwoty pakietu lub usługi). Zadatek należy wpłacić przelewem w ciągu 48h od rezerwacji terminu lub zgodnie z informacją przesłaną przy zapisie. Numer konta do wpłaty zadatku oraz szczegółowe informacje podaję w wiadomości prywatnej, po ustaleniu terminu. Zadatek jest obustronną gwarancją wykonania usługi. Zadatek jest przypisany do umówionej daty i godziny, jest odliczany od ostatecznej kwoty makijażu w dniu wykonania usługi oraz jest bezzwrotny (w przypadku rezygnacji z przyjścia na usługę zadatek nie jest zwracany, przechodzi na poczet odszkodowania za stracony czas i brak możliwości przyjęcia innej klientki w tym czasie). Płatność w dniu usługi jest pomniejszona o kwotę wpłaconego zadatku. Po otrzymaniu przelewu przesyłam potwierdzenie wpłacenia zadatku i w dniu wykonania usługi Klient otrzymuje paragony za zadatek oraz na resztę kwoty za wykonaną usługę.
 21. W przypadku odwołania terminu wizyty z winy Klienta, Usługodawca ma prawo zatrzymać zadatek w pełnej wysokości. W przypadku odwołania terminu wizyty z winy Usługodawcy, zadatek może być przeniesiony na inny termin ustalony wspólnie przez Klienta i Usługodawcę lub Usługodawca zwraca zadatek w podwójnej wysokości. Okoliczności nadzwyczajne: Jeśli niewykonanie usługi nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, wtedy zadatek może być przeniesiony na inny termin ustalony wspólnie przez Klienta i Usługodawcę lub zadatek zostaje zwrócony Klientowi w takiej wysokości, w jakiej został wpłacony. W przypadku choroby/wypadku Usługodawcy, Usługodawca w miarę możliwości zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania o tym Klienta i zorganizowania zastępstwa. (Zwrot zadatku lub przeniesienie zadatku na inny termin wizyty. W przypadku zorganizowania zastępstwa, zadatek zwracany jest w wysokości wpłaconej kwoty lub przekazywany w tej kwocie zastępującej makijażystce.)
 22. Karta podarunkowa. Karta podarunkowa może być wykupiona na Indywidualny Warsztat Makijażu dla 1 osoby lub 2 osób lub na Makijaż. Karta Podarunkowa jest imienna, ważna 3 miesiące od daty zakupu. W przypadku kart gwiazdkowych zakupionych w grudniu karta ważna do końca marca. Realizacja stacjonarnie. Aby kupić kartę podarunkową, należy wypełnić formularz na stronie https://agatapustola.pl/oferta/karta-podarunkowa/ i podać niezbędne dane. Karta Podarunkowa jest imienna i jest przygotowywana na indywidualne zamówienie Klienta. Przygotowana Karta może być odebrana osobiście, wysłana pocztą lub wysłana mailowo w pliku pdf do samodzielnego wydruku. W mailowej wiadomości zwrotnej Klient otrzymuje numer konta, na który należy wpłacić należność. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy (po wcześniejszym umówieniu) możliwość płatności gotówką. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi, także w sytuacji, gdy nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 23. Konsument, o ile nie zachodzą wyjątki, ma 14 dni na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do zachowania tego terminu należy wysłać w formie pisemnej pocztą lub pocztą elektroniczną w tym okresie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. O dotrzymaniu terminu decyduje termin wysłania oświadczenia przez kupującego. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia produktu. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia oraz otrzymania zwróconych produktów zwraca pobrane kwoty (w tym kwotę najtańszej dostępnej formy dostawy) w ciągu 14 dni.
 24. W przypadku jeśli termin wykonania umówionej usługi przypada przed upływem terminu 14 dni od zapisu, Klient przychodząc na usługę wyraża zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu 14 dni z prawem do odstąpienia od umowy, co skutkuje wykonaniem w pełni umówionej usługi przed Usługodawcę i tym samym w takim przypadku nie będzie przysługiwało Konsumentowi prawo odstąpienia od tej umowy.
 25. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach m. in.:
  1. świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i produktów wykonanych na indywidualne i specjalne zamówienie klienta.
 26. Usługodawca dba o to by dostarczać usługi najwyższej jakości. Reklamacja dotycząca wykonanych usług jest rozpatrywana przed wyjściem po skończonym makijażu lub w ciągu 24h od wykonania makijażu. Reklamacja powinna zostać wysłana mailowo na adres kontakt@agatapustola.pl. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji wraz z dowodami oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 28. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.