Regulamin

REGULAMIN

od 1.01.2023

 
§ 1. Postanowienia wstępne
 
 1. Usługodawcą, sprzedawcą i przedsiębiorcą jest Agata Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Pustoła – Makijażystka. NIP: 7010157178. REGON: 380967058. Dane adresowe: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/99. Wpisana do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – organ prowadzący rejestr: Minister Rozwoju.
 2. Dane kontaktowe – e-mail: kontakt@agatapustola.pl, tel.: 609288022.
 3. Można skontaktować się z Usługodawcą np. przez: formularz kontaktowy na stronie https://agatapustola.pl/kontakt/, mailowo kontakt@agatapustola.pl, telefonicznie, przez Facebook Messenger, przez Instagram.
 4. Wizyty można umawiać oraz zakupów dokonywać za pośrednictwem strony https://agatapustola.pl
 5. Oferowane Usługi i Produkty: usługi makijażu i stylizacji fryzur, warsztaty makijażu, karty podarunkowe, produkty elektroniczne.
 6. Usługi są świadczone po wcześniejszej rezerwacji terminu.
 7. Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed rezerwacją terminu na Usługę oraz przed zakupem Produktów.
 8. Ceny podane na stronie są podane w polskich złotych.
 9. Nie stosuje się indywidualnego dostosowywania cen w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

§ 2. Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i chce skorzystać z Usługi lub dokonać zakupu.
 2. Konsument – oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. KPPK – Klient Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego i nie jest związana z przedmiotem działalności zawodowej, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego m.in. na podstawie przepisów o CEIDG.
 4. Klientka niepełnoletnia – Klientka, która nie ukończyła 18 lat i korzysta z Usług za zgodą ustną lub pisemną rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą klient jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar, usługę, treść cyfrową lub usługę cyfrową, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.
 7. Usługa – oznacza czynność świadczoną odpłatnie, m.in. usługę makijażu, stylizacji włosów, warsztatów makijażu, świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 8. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie.
 9. Karta Podarunkowa – oznacza karty podarunkowe w formie vouchera na usługi np. makijażu, makijażu i stylizacji włosów, warsztatów makijażu.
 10. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 11. Produkty elektroniczne – oznacza treść cyfrową, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego (np. e-book itp.)
 12. Umowa – oznacza umowę o świadczenie Usługi.
 13. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – oznacza umowę zakupu Produktu elektronicznego. Umowa zakupu produktu zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej zapłaty za produkt przez Klienta.
 14. Sklep – sklep na stronie https://agatapustola.pl/sklep/.
 15. Płatności online – płatności za Produkty i Usługi za pośrednictwem systemu płatności online: imoje. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA.
 16. Przelew – przelew bankowy na konto firmowe Agata Pustoła – Makijażystka (Bank ING).
 17. Usługodawca, Sprzedawca, Przedsiębiorca – Agata Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Pustoła – Makijażystka. NIP: 7010157178. Dane adresowe: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/99. Adres kontaktowy e-mail: kontakt@agatapustola.pl, tel.: 609288022.
§ 3. Umawianie i realizacja Usług
 
 1. Aby umówić i zarezerwować Usługę należy skontaktować się z Usługodawcą np. przez: formularz kontaktowy na stronie https://agatapustola.pl/kontakt/, mailowo kontakt@agatapustola.pl, telefonicznie, przez fanpage. W przypadku zainteresowania makijażem najlepiej od razu podać datę, przedział czasowy, okazję itp.
 2. Cennik Usług dostępny jest w m.in. na stronie https://agatapustola.pl/cennik-makijaz-warszawa/ 
 3. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 4. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 5. Rezerwacja terminu jest możliwa wyłącznie po prawidłowym wypełnieniu formularza zapisu (link do formularza zapisu jest wysyłany mailowo/smsowo po ustaleniu szczegółów wizyty) i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz wpłacie bezzwrotnego Zadatku przelewem, jeśli jest wymagany na dany termin i usługę.
 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta poprawnie wypełnionego formularza zapisu o ile jest zgodny z wcześniejszymi ustalonymi szczegółami.
 7. Klient ma obowiązek wypełnić prawidłowo i zgodnie z prawdą formularz zapisu i powiadomić o przeciwwskazaniach zdrowotnych itp.
 8. W przypadku Klientek niepełnoletnich formularz zapisu wypełnia opiekun prawny.
 9. Klient ma obowiązek zapłaty za Usługę, która została wykonana, niezwłocznie po jej wykonaniu.
 10. W dniu Usługi płatność gotówką lub instrumentem płatnicznym: opcją BLIK na numer telefonu.
 11. Umowa jest uznana za wykonaną w momencie skończenia wykonywania Usługi i płatności za Usługę.
 12. Wszelkie uwagi związane z Usługami najlepiej zgłaszać po ich skończeniu i przed zatwierdzeniem efektu końcowego.
 13. Klient ma obowiązek pojawić się na umówioną wizytę punktualnie. W sytuacji dużego spóźnienia się Klienta na wizytę, z przyczyn zależnych od Klienta Usługodawca nie może zagwarantować wykonania pełnej usługi w pozostałym czasie, z uwagi na kolejne rezerwacje. W przypadku spóźnienia Klienta Usługa zostanie wykonana w pozostałym dostępnym umówionym czasie i w razie potrzeby może zostać przez to uproszczona, o czym Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za wykonaną Usługę obowiązuje pełna odpłatność. Jeśli osiągnięcie pożądanego przez Klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi. W tym przypadku Usługodawca zachowa ewentualny Zadatek rezerwacyjny wpłacony wcześniej przez Klienta. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie przez Usługodawcę.
 14. Wizytę można odwołać telefonicznie, mailowo lub wysyłając SMS z imieniem, nazwiskiem, datą i godziną wizyty. Usługodawca może odmówić rezerwacji kolejnej wizyty Klientce, która bez uprzedzenia nie zjawiła się na umówioną wizytę (lub może być niezbędna wpłata Zadatku).
§ 4. Usługa makijażu
 
 1. Przeciwwskazania do wykonania makijażu: zaczerwienienie, opuchnięcie, podrażnienie, uszkodzenie powiek/oka, choroby oczu i powiek, m.in. jęczmień, zapalenie spojówek/rogówki itd., stany zapalne skóry twarzy, oparzenia skóry, przerwana ciągłość naskórka, alergie, uczulenie na kosmetyki, wszelkie choroby zakaźne, gorączka, zabieg chirurgiczny w okolicy twarzy, opryszczka (przy wystąpieniu opryszczki należy zabezpieczyć to miejsce specjalistycznym plasterkiem, jeśli nie jest możliwa rezygnacja z makijażu). Mając którykolwiek z problemów wymienionych powyżej należy poinformować Usługodawcę o występowaniu lub pojawieniu się choroby. W przypadku umówienia się na makijaż pomimo wymienionych przeciwwskazań może wystąpić np. nasilenie problemów skórnych. Usługodawca może odmówić wykonania Usługi, w przypadku występowania istotnych przeciwwskazań do jej wykonania, gdzie m.in. bezpieczeństwo makijażystki lub klientki jest zagrożone.
 2. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanej Usługi (np. ból, spędzenie, pieczenie).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powikłania lub działanie niepożądane stosowanych produktów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia przez Klienta informacji o stanie zdrowia i przeciwwskazaniach.
 4. Odpowiednie wcześniejsze przygotowanie skóry to podstawa trwałego makijażu. Każda klientka przed wizytą zostaje poinformowana o zaleceniach pielęgnacyjnych dotyczących przygotowania skóry przed makijażem, które powinna zastosować. Zalecenia dotyczą m.in. peelingu i nawilżania twarzy. Na usługę makijażu należy przyjść bez makijażu na twarzy. Przed spotkaniem należy wykonać demakijaż.
 5. Usługa makijażu obejmuje makijaż jednodniowy. Nie należy nosić makijażu dłużej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń.
 6. Kępki rzęs wliczone są w cenę makijaży okolicznościowych. Wersja bez nich nie zmniejsza ceny makijażu.
 7. Każdy makijaż wykonywany jest z taką samą starannością i profesjonalizmem.
 8. Usługodawca używa jednorazowych aplikatorów oraz zdezynfekowanych akcesoriów i narzędzi.

§ 5. Zadatki

 1. Na sobotnie makijaże i na terminy z dużym zainteresowaniem, w celu potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi i potwierdzenia rezerwacji ustalonego terminu należy wpłacić Zadatek za umówione Usługi (ok. 25-35% wartości umówionej kwoty pakietu lub usługi). Zadatek jest obustronną gwarancją wykonania usługi. Zadatek jest przypisany do umówionej daty oraz godziny i podlega zaliczeniu na poczet ceny Usługi wykonywanej dla Klienta. 
 2. Zadatek należy wpłacić Przelewem w ciągu 3 dni roboczych od rezerwacji terminu lub zgodnie z informacją przesłaną przy zapisie. Numer konta do wpłaty zadatku oraz szczegółowe informacje podane są w wiadomości prywatnej, po ustaleniu terminu. 
 3. Zadatek jest odliczany od ostatecznej kwoty makijażu w dniu wykonania usługi i płatność w dniu Usługi jest pomniejszona o kwotę wpłaconego Zadatku.
 4. Konsument i KPPK, o ile nie zachodzą wyjątki, ma 14 dni na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Warunki opisane są w: § 10. Odstąpienie od umowy.
 5. W przypadku niestawienia się Klienta na wizytę lub odwołania terminu wizyty z winy Klienta, Usługodawca ma prawo zatrzymać zadatek w pełnej wysokości. Zadatek jest przypisany do umówionej daty i godziny, jest odliczany od ostatecznej kwoty makijażu w dniu wykonania usługi oraz jest bezzwrotny – w przypadku rezygnacji z przyjścia na usługę zadatek nie jest zwracany, przechodzi na poczet odszkodowania za stracony czas i brak możliwości przyjęcia innej klientki w tym czasie. W wyjątkowych przypadkach, przy odwołaniu wizyty Usługi Makijażu, istnieje ewentualnie możliwość przeniesienia zadatku na Usługę: Warsztaty makijażu na inny wspólnie ustalony termin w dniach wt-czw w przeciągu 2 miesięcy od terminu umówionego, ale odwołanego Makijażu. Wszystkie przypadki mogą być rozpatrywane indywidualnie i brane są pod uwagę okoliczności oraz wyprzedzenie z jakim Klient poinformował Usługodawcę.
 6. W przypadku odwołania terminu wizyty z winy Usługodawcy, zadatek może być przeniesiony na inny termin ustalony wspólnie przez Klienta i Usługodawcę, może być zapewnione zastępstwo po zatwierdzeniu przez Klienta lub Usługodawca zwraca zadatek w podwójnej wysokości.
 7. W przypadku choroby/wypadku Usługodawcy, Usługodawca w miarę możliwości zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania o tym Klienta i zorganizowania zastępstwa. Możliwy jest zwrot zadatku lub przeniesienie zadatku na inny termin wizyty. W przypadku zorganizowania zastępstwa, zadatek zwracany jest w wysokości wpłaconej kwoty.
 8. Okoliczności nadzwyczajne: Jeśli niewykonanie usługi nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, wtedy zadatek może być przeniesiony na inny termin ustalony wspólnie przez Klienta i Usługodawcę lub zadatek zostaje zwrócony Klientowi w takiej wysokości, w jakiej został wpłacony.

   

§ 6. Karty Podarunkowe

 1. Karta podarunkowa może być wykupiona na Usługi, mi.in. na Indywidualny Warsztat Makijażu dla 1 osoby lub 2 osób, na makijaż, stylizację włosów. Karta Podarunkowa jest imienna, ważna 4 miesiące od daty zakupu. Realizacja stacjonarnie. Karta Podarunkowa jest imienna i jest przygotowywana na indywidualne zamówienie Klienta, a dane do Karty wypełniam ręcznie.
 2. Formy Karty Podarunkowej: Karta Podarunkowa w formie gotowego kartonika w kopercie lub plik pdf do samodzielnego wydruku. Karta Podarunkowa w formie kartonika zawiera m.in. imię i nazwisko osoby dla której jest Karta, datę ważności Karty, numer kolejny Karty oraz na drugiej stronie dane kontaktowe Usługodawcy. Karta Podarunkowa w formie pliku pdf ma format A4 składający się z 3 sekcji i można ją złożyć na 3 w harmonijkę, zawiera m.in. imię i nazwisko osoby dla której jest Karta, datę ważności Karty, numer kolejny Karty oraz dane kontaktowe Usługodawcy. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi także w sytuacji, gdy nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 3. Aby zakupić Kartę Podarunkową należy wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych w Sklepie, następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,  uzupełnić formularz zamówienia, zaakceptować Regulamin zaznaczając odpowiedni checkbox, potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.
 4. Płatności za Kartę Podarunkową można dokonać za pomocą Płatności online, BLIK lub Przelewu, a w przypadku odbioru osobistego możliwość również płatności gotówką lub opcją BLIK na telefon przy odbiorze.
 5. Wysyłka/odbiór: Przygotowana Karta może być odebrana osobiście, wysłana pocztą na terenie Polski lub wysłana mailowo w pliku pdf do samodzielnego wydruku. Koszty dostawy na terenie Polski: Wysyłka listem zwykłym: 4 zł, Wysyłka listem poleconym: 7/9 zł, Wysyłka pliku pdf mailem: bez dodatkowych kosztów, Odbiór osobisty: bez dodatkowych kosztów. Czas wysyłki: 1-3 dni robocze od otrzymania płatności. Czas dostawy listu: zgodnie z realizacją Poczty Polskiej, 1-7 dni roboczych.
 6. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. W wypadku wysyłki elektronicznej pliku pdf na adres e-mail Klienta, wysyłka jest bezpłatna.
 7. Umowa zakupu Karty Podarunkowej na Usługę zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej zapłaty przez Klienta.
 8. Do każdego zakupu online wystawiana jest faktura lub paragon. Klient na etapie zamówienia ma do wyboru opcję elektronicznej faktury na firmę, elektronicznej imiennej faktury na osobę fizyczną lub paragonu. Faktura w wersji elektronicznej, zostanie przesłana do Klienta mailowo w ciągu 7 dni od zakupu. Klient dokonując zakupu wyraża zgodę na wysyłkę faktury elektronicznej. W przypadku wyboru paragonu nie ma potem możliwości wystawienia do tego paragonu faktury na firmę, zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 7. Produkty elektroniczne

 1. Aby zakupić Produkt elektroniczny należy wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych w Sklepie, następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,  uzupełnić formularz zamówienia, zaakceptować Regulamin zaznaczając odpowiedni checkbox, wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od umowy, potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.
 2. Płatności za Produkt można dokonać za pomocą Przelewu lub Płatności online. W przypadku Płatności online zamówienie zostanie zrealizowane natychmiastowo i automatycznie. W przypadku płatności Przelewem zamówienie zostanie zrealizowane ręcznie po wpłynięciu płatności na konto.
 3. Dokonując skutecznej płatności, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktu elektronicznego.
 4. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych, wykonywana jest przez Sprzedawcę poprzez doręczenie Klientowi m.in. wiadomości zawierającej link pozwalający na pobranie lub odtworzenie zamówionych treści cyfrowych. Dostarczenie treści cyfrowej następuje w chwili, kiedy konsument lub jego urządzenie uzyskuje dostęp do treści.
 5. Zakupiony przez Klienta Produkt elektroniczny będzie dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu (w przypadku Płatności online), a także wysłana zostanie wiadomość na podany adres e-mail Klienta z linkiem, pod którym można ściągnąć/uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
 6. Produkty elektroniczne są w formacie PDF, więc w celu korzystania z nich Klient musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki. Format plików: *.pdf. Program np.: Adobe Acrobat Reader.
 7. Do każdego zakupu online wystawiana jest faktura lub paragon. Klient na etapie zamówienia ma do wyboru opcję elektronicznej faktury na firmę, elektronicznej imiennej faktury na osobę fizyczną lub paragonu. Faktura w wersji elektronicznej, zostanie przesłana do Klienta mailowo w ciągu 7 dni od zakupu. Klient dokonując zakupu wyraża zgodę na wysyłkę faktury elektronicznej. W przypadku wyboru paragonu nie ma potem możliwości wystawienia do tego paragonu faktury na firmę, zgodnie z obowiązującym prawem.
§ 8. Newsletter i lead magnets
 
 1. Niektóre treści cyfrowe mogą być dostarczane użytkownikowi w zamian za podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na wysyłkę newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy.
 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, zamówienie treści cyfrowych odbywa się poprzez wypełnienie specjalnie zaprojektowanego w tym celu formularza. Po wypełnieniu formularza, użytkownik otrzymuje na podany w formularzu adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie dołączenia do newslettera. Potwierdzenie dołączenia do listy newslettera następuje poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości. Potwierdzając dołączenia do newslettera, użytkownik zawiera również ze Sprzedawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów udostępnianych użytkownikowi w zamian za dołączenia do newslettera.
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych, o której mowa powyżej, wykonywana jest przez Sprzedawcę poprzez niezwłoczne i automatyczne doręczenie użytkownikowi wiadomości zawierającej link pozwalający na pobranie lub odtworzenie zamówionych treści cyfrowych.
 4. Produkty elektroniczne są w formacie PDF, więc w celu korzystania z nich Klient musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki. Format plików: *.pdf. Program np.: Adobe Acrobat Reader.
 5. Jeżeli użytkownik nie chce zapisywać się do newslettera, może zakupić treść cyfrową odpłatnie, pisząc na adres mailowy kontakt@agatapustola.pl.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty, w tym Produkty elektroniczne oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Klient w ramach Umowy o dostarczenie treści cyfrowych upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby w celu dozwolonego osobistego użytku, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową, wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf., doc., docx., modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 2. Kopiowanie lub udostępnianie w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. Zakazane jest, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim, publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach, kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż
  własny użytek.
 3. Włascicielem treści na stronie (m.in. tekstów i materiałów zamieszczonych na stronie) jest Agata Pustoła (Sprzedawca). Treści są chronione prawem autorskim. Zabronione jest kopiowanie treści, szczególnie w celach konkurencyjnych. Dozwolone jest udostępnianie linków do strony oraz treści z zaznaczeniem autora i właściciela treści. Kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystanie treści stanowi naruszenie praw autorskich – może podlegać odszkodowaniu i karom pieniężnym.
§ 10. Odstąpienie od umowy
 
 1. Konsument i KPPK, o ile nie zachodzą wyjątki, ma 14 dni na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do zachowania tego terminu należy wysłać w formie pisemnej pocztą lub pocztą elektroniczną w tym okresie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. O dotrzymaniu terminu decyduje termin wysłania oświadczenia przez kupującego. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia produktu. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia oraz otrzymania zwróconych produktów zwraca pobrane kwoty (w tym kwotę najtańszej dostępnej formy dostawy) w ciągu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i KPPK w przypadkach m. in.:
  1. świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Konsumenta i KPPK przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy,
  2. wysyłki produktów elektronicznych za zgodą Konsumenta i KPPK przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy,
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta i KPPK w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i produktów wykonanych na indywidualne i specjalne zamówienie Klienta.
 3. W przypadku jeśli termin wykonania umówionej Usługi przypada przed upływem terminu 14 dni od zapisu, Klient (w tym Konsument i KPPK) przychodząc na Usługę wyraża zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu 14 dni z prawem do odstąpienia od umowy, co skutkuje wykonaniem w pełni umówionej usługi przed Usługodawcę i tym samym w takim przypadku nie będzie przysługiwało Klientowi prawo odstąpienia od tej umowy.
 4. W przypadku zakupu Produktów elektronicznych, wysyłka Produktów następuje po wyrażonej zgodzie Klienta (w tym Konsumenta i KPPK) na natychmiastową wysyłkę Produktów elektronicznych czyli przed upływem 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

§ 11. Reklamacje

 1. Usługodawca ma obowiązek i dba o to, by dostarczać Usługi i Treści cyfrowe najwyższej jakości i zgodne z umową.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie od wystąpienia przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana mailowo na adres kontakt@agatapustola.pl, listem lub złożona na piśmie osobiście. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, dane kontaktowe, przedmiot reklamacji wraz z dowodami (dokumentacja fotograficzna) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 4. W pierwszej kolejności Klient może domagać się przywrócenia treści cyfrowej/usługi do zgodności z umową przez jego naprawę lub wymianę. Jeśli naprawa czy też wymiana nie dojdą do skutku, są niemożliwe lub wymagałyby niewspółmiernych kosztów, Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 6. Klient ma obowiązek współpracy z przedsiębiorcą w celu weryfikacji czy brak zgodności nie wynika ze środowiska cyfrowego klienta.

§ 12. Wymagania techniczne do korzystania ze strony i produktów

 1. W celu przeglądania i korzystania ze strony oraz sklepu, a także w celu dokonania zakupu i uzyskania dostępu do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
 2. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Produkty elektroniczne są w formacie PDF, więc w celu korzystania z nich Klient musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki. Format plików: *.pdf. Program np.: Adobe Acrobat Reader.

§ 13. Opinie

 1. Sprzedawca może udostępnić Klientom możliwość zamieszczania opinii o produktach lub usługach — w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii o Produktach jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu i zawarciu umowy oraz po wyrażeniu zgody przez Klienta na końcowym etapie zamówienia na otrzymanie jednorazowego mailowego zaproszenia od CusRev (Customer Reviews) do oceny zamówienia i produktów. Klient otrzyma maila z linkiem do wystawienia oceny. W ten sposób publikowane opinie pochodzą od klientów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
 3. Zamieszczenie opinii o Usługach jest możliwe po skorzystaniu z nich i jest możliwe w każdym czasie na serwisach zewnętrznych (Facebook, Google, wizytówki na portalach ślubnych).
 4. Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 5. Zakazane jest zamieszczanie opinii: bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu lub z Usług; wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej; przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny produktów i usług.
 6. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli Produkt lub Usługę. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klienta dotyczących zamieszczonych opinii, może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 7. Umieszczone opinie Sprzedawca może wykorzystywać w celach promocyjnych i marketingowych.

§ 14. Dane osobowe i pliki cookies
 
 1. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. Konsument ma możliwość zwrócenia się do: stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy; wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą; powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy; lub ma prawo skorzystać z platformy ODR służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz KPPK, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).