Regulamin

REGULAMIN

 
 1. Usługodawcą i sprzedawcą jest Agata Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Pustoła – Makijażystka. NIP: 7010157178. REGON: 380967058. Dane adresowe: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/99. Wpisana do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – organ prowadzący rejestr: Minister Rozwoju.
 2. Dane kontaktowe – e-mail: kontakt@agatapustola.pl, tel.: 609288022.
 3. Wizyty można umawiać oraz zakupów dokonywać za pośrednictwem strony https://agatapustola.pl
 4. Oferowane usługi i produkty: usługa makijażu, warsztatów makijażu, kart podarunkowych, produkty elektroniczne.
 5. Ceny podane na stronie są podane w polskich złotych.
 6. DEFINICJE:

  Klient – oznacza osobę fizyczną, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i chce skorzystać z Usługi lub dokonać zakupu.

  Konsument – oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.      

  Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

  Usługa – oznacza usługę makijażu, warsztatów makijażu oraz kart podarunkowych na makijaż lub warsztaty makijażu.

  Produkty elektroniczne – oznacza treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego (np. e-book itp.)

  Umowa – oznacza umowę o świadczenie usługi makijażu lub warsztatów makijażu.

  Umowa zakupu – oznacza umowę zakupu produktu elektronicznego. Umowa zakupu produktu zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej zapłaty za produkt przez Klienta.

  Płatności online – płatności za Produkty za pośrednictwem systemu

  Usługodawca, sprzedawca – Agata Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Pustoła – Makijażystka. NIP: 7010157178. Dane adresowe: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/99. Adres kontaktowy e-mail: kontakt@agatapustola.pl, tel.: 609288022.

 7. Aby umówić i zarezerwować Usługę należy skontaktować się z Usługodawcą przez: formularz kontaktowy na stronie https://agatapustola.pl/kontakt/ / mailowo kontakt@agatapustola.pl / telefonicznie / przez fanpage. W przypadku zainteresowania makijażem najlepiej od razu podać datę, przedział czasowy, okazję itp.
 8. Cennik Usług dostępny jest w m.in. na stronie https://agatapustola.pl/cennik-makijaz-warszawa/
 9. Rezerwacja terminu jest możliwa wyłącznie po prawidłowym wypełnieniu formularza zapisu (link do formularza zapisu jest wysyłany mailowo/smsowo po ustaleniu szczegółów wizyty) i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz wpłacie bezzwrotnego zadatku przelewem, jeśli jest wymagany na dany termin i usługę.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta poprawnie wypełnionego formularza zapisu o ile jest zgodny z wcześniejszymi ustalonymi szczegółami.
 11. Klient ma obowiązek wypełnić prawidłowo i zgodnie z prawdą formularz zapisu i powiadomić o przeciwwskazaniach zdrowotnych itp.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powikłania lub działanie niepożądane stosowanych produktów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia przez Klienta informacji o stanie zdrowia i przeciwwskazaniach.
 13. W przypadku klientek niepełnoletnich formularz zapisu wypełnia opiekun prawny.
 14. Przeciwwskazania do wykonania makijażu: opryszczka (przy wystąpieniu opryszczki należy zabezpieczyć to miejsce specjalistycznym plasterkiem), zaczerwienienie, opuchnięcie, podrażnienie, uszkodzenie powiek/oka, choroby oczu i powiek, m.in. jęczmień, zapalenie spojówek/rogówki itd., stany zapalne skóry twarzy, oparzenia skóry, przerwana ciągłość naskórka, łuszczyca, alergie, uczulenie na kosmetyki, wszelkie choroby zakaźne, gorączka, zabieg chirurgiczny w okolicy twarzy. Mając którykolwiek z problemów wymienionych powyżej należy poinformować Usługodawcę o występowaniu lub pojawieniu się choroby. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, w przypadku stwierdzenia istnienia przeciwwskazań do jej wykonania.
 15. Odpowiednie wcześniejsze przygotowanie skóry to podstawa trwałego makijażu. Każda klientka przed wizytą zostaje poinformowana o zaleceniach pielęgnacyjnych dotyczących przygotowania skóry przed makijażem, które powinna zastosować. Zalecenia dotyczą m.in. peelingu i nawilżania twarzy. Na usługę makijażu należy przyjść bez makijażu na twarzy. Przed spotkaniem należy wykonać demakijaż.
 16. Usługa makijażu obejmuje makijaż jednodniowy. Nie należy nosić makijażu dłużej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń.
 17. Kępki rzęs wliczone są w cenę makijaży okolicznościowych. Wersja bez nich nie zmniejsza ceny makijażu.
 18. Każdy makijaż wykonywany jest z taką samą starannością i profesjonalizmem.
 19. Klient ma obowiązek zapłaty za Usługę, która została wykonana.
 20. W dniu Usługi płatność gotówką.
 21. Umowa jest uznana za wykonaną w momencie skończenia wykonywania Usługi i płatności za Usługę.
 22. Klient ma obowiązek pojawić się na umówioną wizytę punktualnie. W sytuacji dużego spóźnienia się Klienta na wizytę, z przyczyn zależnych od Klienta Usługodawca nie może zagwarantować wykonania pełnej usługi w omówionym czasie, z uwagi na kolejne rezerwacje. W przypadku spóźnienia Klienta Usługodawca zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę spowodowaną spóźnieniem obowiązuje pełna odpłatność. W przypadku spóźnienia Klienta powyżej 20 minut Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez Klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Usługodawca zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.
 23. Wizytę można odwołać telefonicznie, mailowo lub wysyłając SMS z imieniem, nazwiskiem, datą i godziną wizyty. Klientka, która bez uprzedzenia nie zjawi się na umówioną wizytę, nie będzie mogła umówić się ponownie.
 24. Zadatki. Na sobotnie makijaże i na terminy z dużym zainteresowaniem, w celu potwierdzenia chęci skorzystania z usługi makijażu i potwierdzenia rezerwacji ustalonego terminu należy wpłacić zadatek za makijaż (ok. 25-40% wartości umówionej kwoty pakietu lub usługi). Zadatek należy wpłacić przelewem w ciągu 48h od rezerwacji terminu lub zgodnie z informacją przesłaną przy zapisie. Numer konta do wpłaty zadatku oraz szczegółowe informacje podaję w wiadomości prywatnej, po ustaleniu terminu. Zadatek jest obustronną gwarancją wykonania usługi. Zadatek jest przypisany do umówionej daty i godziny, jest odliczany od ostatecznej kwoty makijażu w dniu wykonania usługi oraz jest bezzwrotny – w przypadku rezygnacji z przyjścia na usługę zadatek nie jest zwracany, przechodzi na poczet odszkodowania za stracony czas i brak możliwości przyjęcia innej klientki w tym czasie. Płatność w dniu usługi jest pomniejszona o kwotę wpłaconego zadatku. W dniu wykonania usługi Klient otrzymuje paragony za zadatek oraz na resztę kwoty za wykonaną usługę.
 25. Odwołanie wizyty. W przypadku odwołania terminu wizyty z winy Klienta, Usługodawca ma prawo zatrzymać zadatek w pełnej wysokości. W przypadku odwołania terminu wizyty z winy Usługodawcy, zadatek może być przeniesiony na inny termin ustalony wspólnie przez Klienta i Usługodawcę lub Usługodawca zwraca zadatek w podwójnej wysokości. Okoliczności nadzwyczajne: Jeśli niewykonanie usługi nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, wtedy zadatek może być przeniesiony na inny termin ustalony wspólnie przez Klienta i Usługodawcę lub zadatek zostaje zwrócony Klientowi w takiej wysokości, w jakiej został wpłacony. W przypadku choroby/wypadku Usługodawcy, Usługodawca w miarę możliwości zobowiązuje się do jak najszybszego poinformowania o tym Klienta i zorganizowania zastępstwa. (Zwrot zadatku lub przeniesienie zadatku na inny termin wizyty. W przypadku zorganizowania zastępstwa, zadatek zwracany jest w wysokości wpłaconej kwoty.)
 26. Aby zakupić Produkt elektroniczny należy wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie, następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,  uzupełnić formularz zamówienia, zaakceptować Regulamin zaznaczając odpowiedni checkbox, wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od umowy, potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności. Płatności za Produkt można dokonać za pomocą przelewu lub płatności online.
 27. Umowa zakupu produktu elektronicznego zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej zapłaty za produkt przez Klienta.
 28. Zakupiony przez Klienta Produkt elektroniczny będzie dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu, a także wysłana zostanie wiadomość na podany adres e-mail Klienta z linkiem, pod którym można ściągnąć/uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
 29. Do każdego zakupu online wystawiana jest faktura lub paragon. Klient na etapie zamówienia ma do wyboru opcję elektronicznej faktury na firmę, elektronicznej imiennej faktury na osobę fizyczną lub paragonu do odbioru w siedzibie firmy. Faktura w wersji elektronicznej, zostanie przesłana do Klienta mailowo w ciągu 7 dni od zakupu. W przypadku wyboru paragonu nie ma potem możliwości wystawienia do paragonu faktury na firmę, zgodnie z obowiązującym prawem.
 30. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty, w tym Produkty elektroniczne oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Klient w ramach Umowy zakupu upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby w celu osobistego użytku, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową, wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf., doc., docx., modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym. Zakazane jest, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim, publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach, kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 31. Karta podarunkowa. Karta podarunkowa może być wykupiona mi.in. na Indywidualny Warsztat Makijażu dla 1 osoby lub 2 osób lub na Makijaż. Karta Podarunkowa jest imienna, ważna 3 miesiące od daty zakupu. W przypadku kart gwiazdkowych zakupionych w grudniu karta ważna do końca marca. Realizacja stacjonarnie. Aby kupić kartę podarunkową, należy wypełnić formularz na stronie https://agatapustola.pl/oferta/karta-podarunkowa/ i podać niezbędne dane. Karta Podarunkowa jest imienna i jest przygotowywana na indywidualne zamówienie Klienta. Przygotowana Karta może być odebrana osobiście, wysłana pocztą lub wysłana mailowo w pliku pdf do samodzielnego wydruku. W mailowej wiadomości zwrotnej Klient otrzymuje numer konta, na który należy wpłacić należność. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy (po wcześniejszym umówieniu) możliwość płatności gotówką. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi także w sytuacji, gdy nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 32. Odstąpienie od umowy. Konsument, o ile nie zachodzą wyjątki, ma 14 dni na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do zachowania tego terminu należy wysłać w formie pisemnej pocztą lub pocztą elektroniczną w tym okresie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. O dotrzymaniu terminu decyduje termin wysłania oświadczenia przez kupującego. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia produktu. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia oraz otrzymania zwróconych produktów zwraca pobrane kwoty (w tym kwotę najtańszej dostępnej formy dostawy) w ciągu 14 dni.
 33. W przypadku jeśli termin wykonania umówionej Usługi przypada przed upływem terminu 14 dni od zapisu, Klient przychodząc na Usługę wyraża zgodę na wykonanie usługi przed upływem terminu 14 dni z prawem do odstąpienia od umowy, co skutkuje wykonaniem w pełni umówionej usługi przed Usługodawcę i tym samym w takim przypadku nie będzie przysługiwało Konsumentowi prawo odstąpienia od tej umowy.
 34. W przypadku zakupu Produktów elektronicznych, wysyłka Produktów następuje po wyrażonej zgodzie Konsumenta na natychmiastową wysyłkę Produktów elektronicznych czyli przed upływem 14 dni od zawarcia umowy zakupu, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 35. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach m. in.:
  1. świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy,
  2. wysyłki produktów elektronicznych za zgodą Konsumenta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy,
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i produktów wykonanych na indywidualne i specjalne zamówienie Klienta.
 36. Reklamacje. Usługodawca dba o to by dostarczać Usługi i Produkty najwyższej jakości i wolne od wad.
 37. Reklamacja dotycząca wykonanych Usług jest możliwa przed wyjściem po skończonym makijażu lub w ciągu 24h od wykonania makijażu.
 38. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów.
 39. Reklamacja powinna zostać wysłana mailowo na adres kontakt@agatapustola.pl, listem lub złożona na piśmie osobiście. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji wraz z dowodami oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 40. Warunki techniczne: W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby dokonać zakupu i uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF., doc., Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 41. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 42. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 43. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 44. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.