Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.agatapustola.pl oraz korzystania z usług makijażowych.
 2. Administratorem strony i danych osobowych jest: Agata Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agata Pustoła – Makijażystka. NIP: 7010157178. Adres kontaktowy e-mail: kontakt@agatapustola.pl. Adres do korespondencji: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/99.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. korzystania ze strony internetowej. Dane dotyczą plików cookies. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych. (Więcej informacji o plikach cookies poniżej na końcu Polityki prywatności.)
  2. kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub adres e-mail. Dane dotyczą imienia, nazwiska, adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (wynikające z zainicjowania kontaktu przez Klienta) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie działalności gospodarczej Administratora. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu. Podanie potrzebnych danych osobowych do nawiązania kontaktu jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i korespondencji.
  3. umawiania i realizacji usług: kontaktu przed wizytą, umówienia wizyty, wykonania usługi, wystawiania rachunków i faktur, przekazywania informacji przed wykonaniem usługi, otrzymania opinii o wykonanej usłudze. Dane dotyczą: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail; adresu – w przypadku usługi z dojazdem; nazwy firmy, adresu siedziby, nr NIP – w przypadku wystawiania faktury; zdjęcia makijażu z wizerunkiem klientki – w przypadku wyrażenia oddzielnej zgody na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach prezentowania efektów pracy i usług jako element portfolio usługodawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy-usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie działalności gospodarczej Administratora i otrzymania opinii o wykonanej usłudze. Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych zgodnie z przepisami prawa. W przypadku celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie potrzebnych danych osobowych do wykonania usługi jest dobrowolne, ale niezbędne do umówienia i wykonania usługi.
  4. umieszczenia wizerunku w portfolio, tj. do celów marketingowych, promocyjnych w oparciu o udzieloną zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda na etapie umawiania spotkania. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celów biznesowych. W przypadku wyrażenia zgody na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach prezentowania efektów pracy i usług jako element portfolio usługodawcy, możliwe miejsca publikacji zdjęć to: media społecznościowe makijażystki – Facebook, Instagram; strona internetowa oraz strony i materiały z portfolio makijażystki. Wyrażenie zgody na zdjęcia przed i po wykonaniu usługi jest dobrowolne.
  5. realizacji zamówienia w sklepie: realizacji zamówienia, wystawiania faktur, otrzymania opinii o produkcie. Dane dotyczą: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu lub w przypadku wystawiania faktury na firmę: nazwy firmy, adresu e-mail, adresu siedziby, nr NIP. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie działalności gospodarczej Administratora i otrzymania opinii o produkcie. Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych zgodnie z przepisami prawa. W przypadku celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie potrzebnych danych osobowych do realizacji zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupu.

  6. otrzymania opinii po zakupie w sklepie: otrzymania opinii o produkcie lub usłudze. Dane dotyczą: imienia, nazwiska, adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez klienta na końcowym etapie zamówienia w celu otrzymania jednorazowego mailowego zaproszenia od CusRev (Customer Reviews) do oceny zamówienia i produktów. W ten sposób publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celów biznesowych. Wyrażenie zgody na możliwość wystawienia recenzji jest dobrowolne.

  7. wysyłki newslettera lub innych treści marketingowych zawierających m.in. informacje o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach. Dane dotyczą: adresu e-mail, imienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest potwierdzona zgoda na komunikację marketingową w celu wysyłki newslettera i informacji handlowych udzielona podczas zapisu na newsletter. Zgodę na otrzymywanie newslettera można w każdej chwili cofnąć klikając w link w stopce maila lub kontaktując się mailowo. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora. Dane mogą podlegać segmentacji lub prowadzeniu działań remarketingowych. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie potrzebnych danych osobowych do subskrypcji newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera.
  8. w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną na platformach społecznościowych (Facebook, Instagram), komunikacji, kierowania treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną. Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage ustala podmiot zarządzający tymi portalami. Współadministrowanie: Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook i Instagram jest Agata Pustoła Makijażystka, zwana dalej Administratorem oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o umowę współadministrowania przez ww. podmioty. Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 4. W przypadku klientek niepełnoletnich formularz zapisu wypełnia opiekun prawny.
 5. Państwa dane podawane w celu realizacji usługi oraz kontaktu mailowego lub przez formularz kontaktowy nie są przetwarzane do celów marketingowych.
 6. Dane nie są wykorzystywane do automatycznego profilowania.
 7. Nie stosuje się indywidualnego dostosowywania cen w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 8. Strona www.agatapustola.pl korzysta z szyfrowania SSL.
 9. Dane są przekazywane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne do np. realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania. W razie potrzeby, dane są przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, księgowe, udostępniającym usługę wysyłki newslettera, usługę wystawiania faktur, operatorowi płatności i innym podmiotom współpracującym przy realizacji umowy z Tobą czy przesyłanych zapytań (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania). Wszystkie podmioty, którym są powierzane przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez europejskie przepisy prawa RODO.
 10. W sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO. Dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom spoza EOG, które gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych (Google Inc., Meta Platforms Ireland Limited, MailerLite Inc.).
 11. Dane osobowe nie są udostępniane innym nieuprawnionym podmiotom. Dane osobowe  są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
 12. Posiadają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do Twoich danych,
 • prawo do sprostowania Twoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • prawo do usunięcia Twoich danych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych (jeśli była wcześniej udzielona),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do niektórych czynności przetwarzania danych osobowych, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązki m.in. np. przechowywania dokumentacji księgowej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Brak Profilowania i Indywidualnego Dopasowywania Treści

W ramach działalności dane osobowe Użytkowników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Oznacza to, że dane nie są analizowane w celu przewidzenia preferencji, zachowań, zainteresowań czy potrzeb.

W witrynie:

 1. Brak Personalizacji Treści: Treści prezentowane na stronie internetowej nie są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników na podstawie analizy danych.

 2. Brak Optymalizacji Ofert i Reklam: Nie stosuje się spersonalizowanych ofert i reklam dostosowanych do zainteresowań użytkowników. Wszystkie oferty i reklamy są jednakowe dla wszystkich użytkowników.

 3. Analiza Ruchu i Zachowań Użytkowników: Monitorowany ruch na stronie oraz zachowania użytkowników są jedynie w celu poprawy jakości świadczonych usług, bez podejmowania automatycznych decyzji dotyczących użytkowników.

 4. Brak Automatycznych Decyzji: Nie podejmuje się automatycznych decyzji, takich jak przyznawanie rabatów, rekomendacje produktów czy dostosowanie treści na podstawie analizy danych użytkowników.


Pliki cookies

 1. Ta sekcja polityki prywatności ma na celu informowanie użytkowników o sposobie wykorzystania plików cookies przez witrynę, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu korzystania z narzędzi statystycznych, reklamowych (Google), społecznościowych (Facebook), systemu mailingowego (MailerLite) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów i które, mogą wykorzystywać pliki cookies, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam.
 5. Zapewniona jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram.

 6. Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • Google Analytics:

   • Cel: Analiza statystyk odwiedzin strony, monitorowanie zachowań użytkowników oraz optymalizacja treści.
   • Dane: Informacje o odwiedzonych stronach, czasie spędzonym na stronie, źródłach ruchu oraz interakcjach z treściami.
   • Polityka prywatności Google Analytics: link.
  • reCAPTCHA:

   • Cel: Ochrona strony przed spamem i nadużyciami poprzez weryfikację, czy dane wprowadzane na stronie pochodzą od człowieka.
   • Dane: Analiza zachowania użytkowników w celu odróżnienia ludzi od botów.
   • Polityka prywatności reCAPTCHA: link.
  • Hotjar:

   • Cel: Analiza zachowania użytkowników na stronie, identyfikacja obszarów wymagających poprawy oraz zrozumienie, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną.
   • Dane: Informacje o odwiedzanych stronach, ruchu kursora, kliknięciach i przewijaniu strony.
   • Polityka prywatności Hotjar: link.
  • Facebook:

   • Cel: Umożliwienie użytkownikom wyświetlania i udostępniania treści z platformy Facebook bezpośrednio na stronie, oraz interakcje z zawartością na Instagramie.
   • Dane: Informacje o interakcjach użytkownika z wtyczką Facebook, takie jak polubienia, komentarze oraz kliknięcia.
   • Polityka prywatności Facebook: link.
  • Piksel konwersji Facebooka:

   • Cel: Monitorowanie skuteczności działań marketingowych oraz optymalizacja kampanii reklamowych na Facebooku poprzez śledzenie konwersji i analizowanie działań podejmowanych przez użytkowników po zobaczeniu reklamy.
   • Dane: Informacje o interakcjach użytkowników z reklamami, działaniach podejmowanych na stronie po kliknięciu w reklamę oraz danych demograficznych użytkowników.
   • Polityka prywatności Piksel Facebooka: link.
  • Instagram:

   • Cel: Umożliwienie użytkownikom wyświetlania i udostępniania treści z platformy Instagram bezpośrednio na naszej stronie, oraz interakcje z naszą zawartością na Instagramie.
   • Dane: Informacje o interakcjach użytkownika z wtyczką Instagram, takie jak polubienia, komentarze oraz kliknięcia.
   • Polityka prywatności Instagram: link.
  • MailerLite:

   • Cel: Zarządzanie formularzami subskrypcji newslettera, wypełnianie formularzy oraz wysyłka newsletterów.
   • Dane: Informacje o subskrybentach, wypełnionych formularzach, otwieralności e-maili, kliknięciach w linki oraz preferencjach użytkowników.
   • Polityka prywatności MailerLite: link.
 7. Korzystając ze strony, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z powyższymi zasadami. Użytkownik może zarządzać ustawieniami cookies w swojej przeglądarce internetowej, co pozwoli na kontrolowanie, blokowanie lub usuwanie plików cookies. Pliki cookies mogą być usunięte przez Użytkownika, za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej. W przypadku uniemożliwienia przechowywania plików cookies, korzystanie ze strony może być utrudnione.
 8. Użytkownik może usunąć zebrane pliki cookies: Usuń pliki cookies
 9. Dowiedz się więcej o ciasteczkach.